• If you are having problems logging in please use the Contact Us in the lower right hand corner of the forum page for assistance.

SWEDENS FIRST CASE OF MAD COW DISEASE BSE CONFIRMED

Help Support Ranchers.net:

flounder

Well-known member
Joined
Sep 3, 2005
Messages
2,631
Reaction score
0
Location
TEXAS
##################### Bovine Spongiform Encephalopathy #####################

Subject: SWEDENS FIRST CASE OF MAD COW DISEASE BSE CONFIRMED
Date: March 3, 2006 at 6:25 am PST
Sweden, fighting bird flu, gets first BSE case
03 Mar 2006 12:46:50 GMT

Source: Reuters


By Niklas Pollard and Simon Johnson

STOCKHOLM, March 3 (Reuters) - Swedish authorities said on Friday that tests had confirmed its first case of bovine spongiform encephalopathy (BSE), or mad cow disease, from a farm in the centre of the country.

Evidence of the disease in Sweden comes just days after two wild ducks, suspected of having the deadly H5N1 bird flu virus, were found dead on its southeast coast.

Cases of BSE, the human form of which has killed around 150 people, still occur around the world, but it is not as prevalent as in the 1990s.

"The laboratory in Great Britain confirmed on Friday that the cow previously suspected of carrying BSE, or mad cow's disease, really did have the disease," the National Veterinary Institute (SVA) said in a statement.

A preliminary test on Tuesday had indicated the brain wasting disease, which ravaged European cattle herds, in a 12-year old cow at a farm in Vastmanland in central Sweden.

The farm has been isolated since the case was discovered and all animals at risk will be destroyed, the SVA said.

"That Sweden should have a case of BSE is regrettable but despite everything not unexpected," Leif Denneberg, chief veterinarian at the Swedish Board of Agriculture said.

"The EU...had in its previous risk assessment designated Sweden as a country where it was unlikely, but not impossible, that BSE might occur."

Sweden will wait for a decision by the EU before extending its testing regime, Lena Hult, veterinary inspector at the Board of Agriculture said.

"I think this is an isolated case. We don't expect to find any more in this herd or in neighbouring herds," she said.

FIRST IN BRITAIN

BSE was first identified in Britain in the 1980s, devastating the country's beef industry. It has recently been found in Canada and the Netherlands. Japan recently re-imposed a ban on U.S. beef over fears it could carry mad cow disease.

The 150 cases of the human variant of the illness, Creuzfeldt-Jakob disease, have been reported around the world, mostly in Britain, but also in France, Ireland, Italy, Japan, Canada and the United States.

The SVA said it could not rule out that the infected cow might have eaten contaminated fodder several years ago, before current security measures were in place. It could have been infected 10 years ago, the SVA said.

"I want to stress that this does not mean an increased danger in eating Swedish beef," Agriculture Minister Ann-Christin Nykvist said in a statement.

"Sweden has removed all hazardous parts of slaughtered animals since 1999."

Sweden has tested more than 170,000 animals for mad cow disease since 2001 without finding any cases of the disease, confirming that BSE is very rare here, the SVA said.

The European Commission said that it would reconsider in the coming days Sweden's exemption from BSE testing. Sweden currently has a special dispensation from EU rules requiring all bovine animals slaughtered for food to be tested.

"The likelihood is we'll have to take Sweden back in the testing regime," a spokesman of the EU executive said. (Additional reporting by Ingrid Melander in Brussels)


http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L03728610.htm


TSS


BSE bekräftat på ko från Västmanland
Pressmeddelande från Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Referenslaboratoriet i Storbritannien konfirmerade under fredagen att den ko som tidigare misstänktes bära på BSE (galna ko-sjukan) – verkligen bar på sjukdomen. Detta bekräftar tidigare undersökningsresultat vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Därmed har det första fallet av BSE konstaterats i Sverige. - Att Sverige skulle få ett fall av BSE är beklagligt men trots allt inte helt oväntat. EU:s livsmedelsmyndighet har tidigare i sin riskbedömning klassificerat Sverige som ett land där det är osannolikt, men inte uteslutet att BSE kan förekomma, säger Leif Denneberg, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Den tolvåriga kon var född på gården. Gården har varit spärrad sedan Jordbruksverket fick den första indikationen på att djuret kunde ha varit smittat av BSE. Det innebär att inga idisslare har fått säljas, skickas till slakt eller på annat sätt lämna gården. En smittutredning pågår för att kartlägga vilket foder djuret kan ha fått under sin livstid. I utredningen ingår även att hitta så kallade riskdjur på gården, t.ex. djur i samma ålder som fått samma foder. Alla riskdjur kommer att avlivas och skickas till destruktion. Det finns ingen anledning att tro att de yngre djuren på gården är smittade.

BSE sprids inte från djur till djur vid direktkontakt utan smittar genom foder som innehållit infekterat kött- och benmjöl. Det är inte uteslutet att kon av misstag fått smittat foder eftersom alla säkerhetsrutiner för att förhindra detta inte fanns i Sverige under kons första levnadsår. Smittotillfället ligger sannolikt 10 år tillbaka i tiden. - Sedan länge är dessa säkerhetsrutiner på plats och det gör att Sveriges situation för BSE betraktas som mycket god, trots att vi nu fått ett enstaka fall, säger Leif Denneberg.

I Sverige har vi aktivt övervakat nötkreatur för BSE sedan 2001 och totalt har mer än 170 000 djur undersökts utan att BSE har hittats. Det bekräftar det goda läget samt att BSE är mycket ovanligt i Sverige.

Sedan flera år tillbaka har Sverige långtgående rutiner för att hindra att eventuell smitta kommer in i livsmedelskedjan. Den viktigaste åtgärden för att skydda konsumenter är att allt riskmaterial, alltså de delar på djuret som kan vara smittade, helt tas bort vid slakt. Att Sverige har fått ett BSE-fall förändrar därför inte säkerheten för konsumenterna.

Kontaktpersoner:

Robert ter Horst, chef för smittbekämpningsenheten, Jordbruksverket, tel 070-326 93 72

Stig Widell, chef för foderkvalitetsenheten, Jordbruksverket, tel 070-654 17 00

Lena Hult, veterinärinspektör, Jordbruksverket, tel 070-290 41 72

Maria Nöremark, veterinär, SVA, tel 018-67 44 34

Anders Engvall, generaldirektör, SVA, tel 070-6647420 Kontakt: webbmaster Uppdaterad: 2006-03-03


http://www.sva.se/dokument/stdmall.html?id=1229


by systran language translation..........tss


BSE confirmed on cow from Västmanland
Pressure announcing from the Swedish Board of Agriculture and National Veterinary Institute

The reference laboratory in Great Britain konfirmerade during the Friday that that cow that earlier was suspected carry on BSE (the crazy cow illness) - actually carried on the disease. This confirms earlier survey result wide National Veterinary Institute (National Veterinary Institute). Thereby the first case of BSE has been established in Sweden. - that Sweden willed few a case of BSE is regrettable but despite all not entirely unexpected. EU: s foodstuff authority has earlier in your risk assessment classified Sweden as a country where the is unlikely, but not eliminated that BSE can to occur, says Leif Denneberg, manager veterinary on the Swedish Board of Agriculture.

The tolvåriga the cow each born on the farm. The farm has been blocked since the Swedish Board of Agriculture might the first indikationen on that the animal could have been contaminated of BSE. The means that no idisslare has may be sold, to be sent to butchering or on other ways to submit the farm. An infection investigation is taking place in order to map which feed the animal can have may during its life. In the investigation is included also to getupto so called risk animal the farm, t.ex animal in same age as got same feed. All risk animal will be killed and is sent to destruktion. The exists no reason to believe that the younger animals on the farm are contaminated.

BSE are not disseminated from animal to animal wide direct contact without infections through feeds as contained hostile meat - and parting flours. The is not eliminated that the cow of mistakes got contaminated feed since all security procedures in order to prevent this did not exist in Sweden during the cow's first life year. The infection occasion lies probably 10 years back in the time. - since long is these security procedures on-the-spot and the does that Sweden's situation for BSE is considered as a lot of good, despite that we now got an occasional case, says Leif Denneberg.

In Sweden, we have actively monitored bovine animals for BSE since 2001 and total has more than 170 000 animals been examined without that BSE have been found. The confirms the good situation and that BSE is a lot of exceptional in Sweden.

For several year, Sweden has långtgående procedures in order to prevent that possible infection comes in in the foodstuff chain. The most important measure in order to protect consumers is that all risk material, therefore the divides on the animal that can to be contaminated, entire is taken away wide butchering. That Sweden have got a BSE case does not change therefore the security for the consumers.


tss

=====================


EFSA Scientific Report on the Assessment of the Geographical BSE-Risk (GBR) of Sweden
Last updated: 08 September 2004
Adopted July 2004 (Question N° EFSA-Q-2003-083)

Report
Summary
Summary of the Scientific Report

The European Food Safety Authority and its Scientific Expert Working Group on the Assessment of the Geographical Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Risk (GBR) were asked by the European Commission (EC) to provide an up-to-date scientific report on the GBR in Sweden, i.e. the likelihood of the presence of one or more cattle being infected with BSE, pre-clinically as well as clinically, in Sweden. This scientific report addresses the GBR of Sweden as assessed in 2004 based on data covering the period 1980-2003.

Between 1980 and 1985, an extremely unstable system was exposed to a low challenge. Between 1986 and 1996, the stability of the system increased to very unstable first and then to unstable, while the challenge increased to moderate, subsequently decreased to low and in 1996 increased again to moderate. Under such low/ intermediate levels of risk (as judged by challenge/stability alone), the fact that no BSE case was detected by the very extensive surveillance carried out in Sweden since 2001, makes the possibility that BSE-infectivity could have been recycled and amplified unlikely although it cannot be excluded.

EFSA concludes that the current geographical BSE-risk (GBR) level is II, i.e. it is unlikely but can not be excluded that domestic cattle are (clinically or pre-clinically) infected with the BSE-agent. The Swedish BSE/cattle system is now regarded to be optimally stable. This implies that the probability of cattle to become newly infected with the BSE-agent is extremely low. Assuming that measures in place continue to be appropriately implemented, the GBR will decrease over time at the rate at which already infected animals leave the system. If the measures in place are effectively implemented, the import of live animals cannot increase the risk because the infectivity that could theoretically be harbored by them would not reach domestic cattle.

Since recent improvements in the safety of meat and bone meal (MBM) production in many countries or significant recent reductions in the incidence of BSE have not been taken into account for the assessment of the external challenge in the present report, the external challenge assessed after 2001 could be overestimated and is the worst case assumption. However, all current GBR conclusions are not dependent on these assumptions in any of the countries assessed. For future assessments and when the impact of the production, surveillance and true incidence changes has been fully quantified, these developments should be taken into account.
Publication date: 20 August 2004


http://www.efsa.eu.int/science/tse_assessments/gbr_assessments/572_en.htmlAMAZING, the swiftness it takes Sweden and other countries to confirm a case of BSE in a matter of days, compared to the USA where it can take anywhere from 4 to 8 months, and that is after the OIG has to do it behind the USDA/APHIS et als back in order to get the sample confirmed. course then there is always the MAD COW that got away. ...TSS

#################### https://lists.aegee.org/bse-l.html ####################


snip...http://www.sva.se/dokument/stdmall.html?id=34
Greetings list members,i am pondering again;-) but if the theory of spontaneous BSE/TSE is true, as some at USDA et al want to believe with sCJD but not BSE, but at one point i remember the USDA et al guesstimating and they came up with 3 to 4 annually of spontaneous BSE in the USA cattle population, but if this is the case, then why is it Sweden has just now documented a case? seems as good a surveillance program they have had over the years, they would have found a case long ago if the spontaneous theory was true. ...TSS

#################### https://lists.aegee.org/bse-l.html ####################
 

Latest posts

Top